ว่าด้วยเรื่องของชนิด กระดาษทํากล่อง ที่นิยมนํามาใช้