3 กลยุทธ์ที่ สื่อสิ่งพิมพ์ ควรจะปรับตัวในยุคดิจิตอล

3 กลยุทธ์ที่ สื่อสิ่งพิมพ์ ควรจะปรับตัวในยุคดิจิตอล

มักมีการถกเถียงกันระหว่าง สื่อสิ่งพิมพ์  ที่ผลิตจากกระดาษซึ่งเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีคุณค่ากับสื่อดิจิตอลซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาทดแทนสิ่งที่มีอยู่เดิม เพื่อให้ราคาถูกลงและรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ เอื้อต่อประโยชน์การใช้สอย...