หลังจากที่สินค้าเสร็จจะเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตกล่องสินค้า